ارتباط با فرمانداریها

ردیف

نام نام خانوادگی

عنوان

تلفن دفتر

فاکس

1

 

مجتبی خانجانی

فرماندارزاهدان

3230022 3

33230074-5

3232582 3

2

محمد میهنی

فرماندارمیرجاوه

33583071-2

33583070

3

هوشنگ ناظری

فرماندارزابل

32224017-18

32224040

32228099

32225050

4

جمشید رخشانی نسب

فرماندارزهک

2217 3261

32614554-5

32612288

5

محمدعلی پیری

فرماندارهیرمند

32622091-5

24-32622223

6

تقی طاهری

فرماندارنیمروز

3339 3269

32692441

32693340-41

2441 3269

7

معصومه پرندوار

فرماندار هامون

32632745-46

2266 3263

8

علی اکبرچاکرزهی

فرماندارخاش

33724777-8

33724772-3

33424999

4779 3372

9

درویش نارویی

فرماندارسراوان

 

معاونین

2011 3762

37622021-4

37642023

20253762

37642008

10

عبدالصمد عیسی زاده

فرماندارسیب و سوران

37693005-6

2083 3777

11

رشید پارسایی

فرماندار زابلی

4401 3772

37723231

23954400-2

23954082

2395 3772

12

حمیرا ریگی

فرماندارقصرقند

2201 3524

2200 3524

13

 

نبی بخش داودی

فرماندارایرانشهر

37220955-6

37227002

37227870

37229505

14

رضا مشکی

فرمانداردلگان

3030 3733

37333156-7

2253 3733

15

ضیاءالحق هاشمزهی

فرماندار فنوج

37182200

37182608

37182201

37182525

16

حمیدالدین یوسفی

فرماندار سرباز

2160 3714

37142140-1

37142160

37142766

37142004

2141 3714

17

صاحب گل صالحی

فرماندارنیکشهر

35222200-3

2204 3522

18

اجمد علی موهبتی

فرماندارچایهار

35330300-4

332111 35

19

بیژن بختیار

فرماندارکنارک

35380031-2

35383006

35380033

شعار سال