شهرستان هیرمند با مساحت 1100 کیلومترمربع در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع شده است و با شهرستانهای زابل،زهک،نیمروز و کشور افغانستان هم مرز میباشد.به لحاظ واقع شدن در دشت سیستان دارای اقلیم گرم و خشک با بادهای 120 روزه است.

جمعیت شهرستان بر اساس سرشماری سال 90:


شرح

خانوار

نفر

جمعیت شهرستان

14857

65471

جمعیت شهری

1378

6774

جمعیت روستایی

13479

58697

 

 

نقسه