موقعیت جغرافیایی

شهرستان هیرمند با مساحت 2400 کیلومترمربع در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع شده است و با شهرستانهای زابل،زهک،نیمروز و کشور افغانستان هم مرز میباشد.به لحاظ واقع شدن در دشت سیستان دارای اقلیم گرم و خشک با بادهای 120 روزه است.

  • جمعیت شهرستان بر اساس سرشماری سال 95:


شرح

خانوار

نفر

جمعیت شهرستان

14857

63979

جمعیت شهری

1378

6621

جمعیت روستایی

13479

57358

 

 

نقسه