هیرمند خاستگاه فرهنگ و تمدن و دیار مردمان نجیب وسخت کوشی است که به مدد دانش و به همت بازوان توانمند، طبیعت لجوج را به تسخیر در آورده اند. مردمانی قناعت پیشه که آموخته اند چگونه صورت به ضرب شلاق قهر طبیعت سرخ نگه دارند. ارگ ها،بادگیرها و دیوارهایی که هنرمندان این دیار ازخشت وگل ساخته اند قرنهای قرن سفیر حیات و نویدبخش زندگی بوده و مادامی که دامن این سرزمین مهد پرورش چنین مردمانی است،اگر بناهای خشتی وگلی را به عنوان نماد فرهنگ و دانش این سرزمین معرفی نماییم در حق این دیار جفا کرده ایم.

امروز این دیار سرد و گرم روزگار چشیده در انتظار ماست تا دستی براریم و همت بلند داریم و پاجای پای مردان د یروز این دیار نهیم و این سرزمین رنج کشیده را آن چنان که شأن ایران اسلامی است بساز یم تاچون نگینی درخشان بر تارک دروازه های خاور بدرخشد.

صمیمانه پذیرای نقطه نظرات ، پیشنهادات انتقادات همه صاحبان اندیشه و نظر هستیم و مشتاقانه دست یاری به سوی همه عزیزانی دراز میکنیم که قلبشان برای بلندی نام هیرمند و تمام ایران عزیز می تپد.